Hosting

Betekenisvolle gesprekken bijeenroepen, dragen en begeleiden
 

Art of Hosting in Schoon Vlaams
Kan jij beschrijven wat je allemaal doet en waarmee je overal rekening houdt als je mensen uitnodigt voor een feestje? Het begint al lang op voorhand met tal van grote en kleine beslissingen en vele onzichtbare handelingen, om te eindigen op de grote dag zelf met een waslijst aan aandachtspunten. In het Engels vatten ze dit alles samen in één enkel woord: hosting. Maar host kan je ook zijn van gesprekken, van leerprocessen. Daarmee bedoelen we iets anders - en méér - dan ‘de vergadering leiden’ of ‘ervoor zorg dragen dat iedereen iets leert’.

Momenteel vertalen we de wereldwijd gebruikte en almaar bekendere– term Art of Hosting Conversations That Matter als: het bijeenbrengen, dragen en begeleiden van echte gesprekken –- wat natuurlijk nog veel te moeilijk bekt! Deze hosting praktijk bevat alle eigenschappen van een goede gastvrouw of gastheer, en nog veel meer dan dat.

Soms wordt deze methodologie ook de kunst van participerend leiderschap genoemd. Omdat we, net zoals op een geslaagd feestje, willen dat iedereen kan meedoen en zich veilig en oké voelt. Maar in gesprekken die er werkelijk toe doen, die iets wezenlijks aanraken waar mensen werkelijk om begaan zijn, is er méér in het spel. Je kan leren om te zorgen dat er echt geluisterd wordt naar elkaar, dat er een dialoog ontstaat waaruit vernieuwende ideeën en oplossingen tevoorschijn komen, waardoor elke deelnemer zich innerlijk verrijkt voelt. En vooral dat er samen geleerd wordt, niet ieder apart, maar sàmen, collectief: het geheel van een organisatie, een buurt, een school of een bedrijf; zodat het geleerde ook meteen kan omgezet worden in daden.

‘Wat zou deze buurt, school, afdeling... nog méér kunnen zijn?’ is een vraag die de geesten wakker maakt, die nieuwe perspectieven opent, die aanmoedigt om buiten de lijntjes te denken en te kleuren. Dat is het proces dat we willen hosten: dat mensen zelf ontdekken dat ze over voldoende kennis en passie beschikken om mee het nieuwe te ontwikkelen én waar te maken. De leider of begeleider is dan niet meer een expert die kennis aanbrengt, maar een host, een ontwerper van gemeenschappelijke leerprocessen. Zij of hij mengt zich niet in de inhoud, maar helpt de voorwaarden of het kader scheppen zodat mensen hun eigen passie kunnen volgen en hun eigen verantwoordelijkheid opnemen. De host verdwijnt zo op de achtergrond, maar houdt tegelijk het geheel in de gaten en staat totaal ten dienste van het gezamenlijke leerproces. De kunst van het hosten vraagt een groot engagement en gaat dus een flinke stap verder dan louter procesbegeleiding. Dit vergt een diepgaand vertrouwen dat mensen wel degelijk willen en kunnen bijdragen aan wat hen samen aanbelangt. Als we mensen de ruimte bieden om zelf te beslissen, hoeven zij niet van buitenaf gemotiveerd te worden, dat zijn ze al van binnenuit. Precies zoals kinderen van nature nieuwsgierig zijn en willen ontdekken en leren.

We hebben met het team dat Art of Hosting in Vlaanderen introduceert lang gezocht naar een passende Nederlandse term voor het woord hosten. Het is ons (nog) niet gelukt. We hopen stilletjes dat de internationale term voor deze unieke kunst en vaardigheid vroeg of laat ook in onze moedertaal een volwaardige plek verwerft. Op die manier willen we graag bijdragen aan de verspreiding ervan overal in Vlaanderen: van dorpsraden of buurtcomités, over teamvergaderingen in bedrijven, algemene vergaderingen in verenigingen, tot hele gemeenten, regio's en steden. Ondertussen staan we met een groeiende groep van hosts klaar om echte gesprekken en leerprocessen in onze samenleving mogelijk te maken. We weten alvast dat één van de prioriteiten van de nieuwe regering er zeer wel bij zal varen: de toekomst van ons sociale weefsel.


De aangeboden begeleiding zal allereerst ingaan op wat de wezenlijke vraag en doelstelling is van het gesprek en proces dat jullie willen organiseren; wat is de reële nood? Van daaruit kan een aangepast programma opgebouwd worden voor een veranderproces, een conferentie of studiedag, een strategische dialoog enz. Ook zal aandacht besteed worden aan het verdere proces, hoe kunnen de resultaten van het gesprek leiden tot een volgende stap en tot integratie in het leven van alle dag.


Wat kost dat?

Uiteraard, vroeg of laat in onze samenwerking komt het moment dat je zal vragen: Wat vraag je hiervoor?
Ik zal dan antwoorden: Dat hangt er van af.

Er zijn te veel verschillende financiële situaties om het mogelijk te maken om één enkele prijs te hanteren. Het hangt af van jou/jullie omstandigheden en van de prijsklasse die voor jullie gewoon is. Het hangt af van wat juist voelt in de relatie en de uitwisseling tussen ons. Ik wil weg van de koele transactie waar ik alleen diegene ben die een prijs neerzet, en dat het dan te nemen of te laten is. Ik wil mensen en organisaties tegemoet komen in hun realiteit.
Ik vertrouw er op dat we in een open gesprek tot een overeenkomst komen die voor beide partijengoed voelt. Tot zover is dit altijd gelukt; zowel met ondernemingen, met NGO's, met organisaties uit de welzijnssector, met nieuwe samenwerkingen, met lang bestaande instellingen.
Laten we erover praten en in de uitwisseling beslissen wat juist is in deze situatie.


Enkele verslagen in woord en beeld van begeleide processen:
Herstel en Leefkwaliteit in P.C. St.Jan de Deo, Gent, 19 nov.'09.
Stilte en Rust voor Gezondheid en Welzijn in samenwerking met Centrum Waerbeke, nov. '08.
Andere begeleidingen waren in de sector Jeugdzorg Workshop binnen Congres Clientparticipatie, Integrale Jeugdhulp, Brussel en Dialoogdag Integrale Jeugdhulp, Limburg en de vormingswereld. Engelstalige begeleidingen zijn ook mogelijk!

-----------------

Vorige: Coaching

Volgende: Systemische Opstellingen

Terug naar: Welkom