Energopro

Energopro: Eerste samenkomst met belanghebbenden

Livinushof Sint Margriete - 17 december 2011

Energopro staat voor Energie voor een goed product. Het idee is dat burgers, via hun cooperatie, kunnen investeren in lokale projecten van hernieuwbare energie (bijv. zonnepanelen); anderzijds is het voor lokale boeren gunstig om de investeringen voor deze energie door de cooperatie te laten financieren. De gedeelde winst wordt aan coöperanten uitgekeerd in de vorm van aankoopbonnen waarmee ze dan lokaal ‘goede’ producten kunnen kopen. Een voorbeeld van een goed product is biologisch geteelde voedsel. De boeren die deze producten op de markt brengen hebben een verbinding met hun grond, hun omgeving en zijn gericht op contact met hun klanten waarmee zij lokaal zo nauw als mogelijk willen samenwerken.

Energopro, opgezet door Geert Sturtewagen en Lieven Herie, is gestart met een pilootproject in het Meetjesland in samenwerking met vijf bioboeren. In dit pilootproject willen men met elkaar leren wat er nodig is om dergelijke vormen van lokale cocreatie tot een succes te maken.

Omdat dit samen leren en cocreeren niet evident is ben ik aangesproken om mee te kijken naar de proceskant van het project. De eerste samenkomst die ik begeleidde was een Open Space voormiddag op 17 dec.

De Open Space
Deze eerste bijeenkomst werd georganiseerd enerzijds om belangstellenden te informeren over wat Energopro inhoudt en anderzijds te bekijken wat iedereen nodig heeft om dit project tot het zijne te maken. Hoe en waar kan iedereen zijn passie en competentie inbrengen?
17 mensen uit organisaties zoals Natuurpunt, Transitiedorpen en Voedselteams waren aanwezig, maar ook mensen uit het bedrijfsleven en landbouw gaven present.
De Open Space Technologie laat toe dat iedereen onderwerpen kan inbrengen die hij/zij wil bespreken. Mensen die geïnteresseerd zijn om hierover mee te praten sluiten zich hierbij aan. Volgende onderwerpen werden voorgesteld en in 2 ronden van ongeveer drie kwartier op vier verschillende plaatsen in de ruimte met elkaar besproken.

Ronde 1:
Mix voedsel+ energie
Info Project – Rol Voedselteam
Vertrouwen en zekerheid voor buitenstaanders bieden
Hoe en via welke kanalen mensen bereiken die ook warm lopen voor zulke projecten?
Ronde 2:
Kiss (keep it simple stupid)
Structuur? - Ketting klein tussen producent en consument
Farmers Corner - CSA (Community Supported Agriculture
Auto-Nomie van ons Project
Hoe leg je je project gebald, krachtig en in zijn essentie voor aan de buitenwereld om enthusiasme op te wekken?
A500: hoe 500 aandelen verkopen?

De afspraken/principes in een open space – een zelf-organiserend systeem - worden als volgt uitgebeeld of verwoord:

Er zijn vier mogelijke rollen die je kan opnemen:
je kan initiatief nemen tot een gesprek
je kan deelnemer zijn in gesprekken van je eigen keuze
maar je kan ook ‘vlinder’ zijn – je eigen ritme volgen en misschien bij de koffie een belangrijk gesprek hebben
of ‘hommel’ zijn: ideeën van de ene groep overbrengen naar de andere, voor kruisbes-stuiving zorgen.
De wet van de twee voeten zegt dat je niet blijft als je niets kan bijdragen of leren in een groep.

Het groepswerk
Vragen over hoe het project in elkaar zit en hoe de mix tussen voedsel en energie tot stand kwam, werden in twee groepen uitgediept.

Een kwetsbaar punt van landbouw is o.a. de hoge energie-input. De lange termijnvisie vertrekt vanuit samenwerking en die verlaagt ook de kwetsbaarheid van de individuele boer. Het is noodzakelijk om het distributieluik aan te pakken en op te lossen zowel voor een goede werking van Energopro als voor lokale landbouw in zijn geheel (cfr. Samenwerking met voedselteams)

De twee andere thema’s uit de eerste ronde werden samengebracht tot een nieuw thema: verbinding tussen boer en buur. Autonomie van de groep tov de structuren die “boven ons staan” stond hier centraal. Verbinding tussen lokale boer en lokale klant vraagt communicatie en vertrouwen. Deze communicatie moet concreet en geloofwaardig zijn. Het vraagt ook om een wederzijdse zorg voor elkaar. Consumenten dragen zorg voor wat boeren doen, boeren dragen zorg voor milieu en gezond voedsel. Het is noodzakelijk dat geld veilig en duurzaam geïnvesteerd wordt. Er werd vastgesteld dat er een mooie verbinding was in de groep en de wens werd uitgedrukt om deze verbinding uit te breiden naar vele warme mensen.

In de tweede ronde werd dieper ingegaan op de concrete uitwerking.
In de groep Kiss and Ride werd dieper ingegaan op hoe de korte keten (rechtstreekse verbinding tusseen boer en klant) structuur kan krijgen via Energopro en hoe dit op een eenvoudige en simpele manier kan gebeuren (volgens het kissprincipe: Keep It Simple Stupid).

Voedsel en energie samenbrengen kan een meerwaarde bieden omdat het een nieuw perspectief ingebrengt in dit verhaal. Ondernemers uit beide sectoren kunnen elkaar gaan inspireren. Electrische mobiliteit (voor de distributie), die het overschot aan energie op de boerderijen zinvol kan gebruiken, kan een bijdrage leveren aan het CO2-neutraal maken van het transportluik.

Het is voor ons belangrijk dat het over ‘echte’ boeren gaat; boeren met een verhaal, met verbinding met de aarde en zo dicht mogelijk bij de consument. Boeren met thuisverkoop nu zouden kunnen evolueren naar een gewone winkel zonder die verbinding met de aarde, dat is niet gewenst door de overheid (cfr. Subsidieregeling) en ook niet in dit project.

In een tweede groep werden de verschillende aspecten van CSA, Farmers Corner, boerenmarkten dieper uitgespit. Hier kwam het idee van de Biomobiel (cfr. de pizzamobiel) naar voor. Hierin werken verschillende boeren samen, eventueel met een soort marktkramer, om ieders producten aan te bieden. Door de mobiliteit zijn meer mensen en meerdere plaatsen bereikbaar. Aankopen kunnen oa. met de aankoopbonnen gebeuren. De energie voor de Biomobiel zou eventueel getankt kunnen worden op de plaatsen waar hernieuwbare energie geproduceerd wordt.

De eindronde en conclusies
In de eindronde werd alles samengebracht en gedeeld. Daar bleek dat er voldoende energie aanwezig was om
• enerzijds het concept van de biomobiel uit te werken naar haalbaarheid en ook
• de andere aspecten ivm distributie te bekijken (ondernemersnetwerk, samenwerking met voedselteams).

Op het einde werd nog opgemerkt dat het project A500 niet was besproken. A 500 gaat over: Hoe verkopen we 500 aandelen? Dit gaat over zoveel mogelijk mensen inspireren, betrekken en uitnodigen om te participeren om dit project echt waar te maken.
De overtuiging leefde sterk dat dit enkel kan als het distributieluik geregeld is. Anderzijds is het zo dat als veel mensen deelnemen het distributieprobleem wellicht vanzelf oplost. Maw een oefening om niet in kip of ei-denken te vervallen. Er sporen verschillende treinen in een zelfde richting en die kunnen elkaar versterken. Meteen een uitnodiging om nog meer creativiteit in te zetten.

En nu verder…
De kerngroep van dit project, opgestart door Geert Sturtewagen en Lieven Herie, zal naar alle waarschijnlijkheid uitgebreid worden met enkele anderen. Zij zullen initiatief nemen om de verschillende deeltrajecten op te volgen (verder overleg met boeren, haalbaarheid van Biomobiel, contacten met andere ondernemers, samenwerking met Voedselteams) en ook stappen nemen om in een volgende ronde nog meer belanghebbenden te betrekken om dit pilootproject nog meer kans van slagen te geven.

Verslag en foto’s door Geert Sturtewagen - initiatiefnemer (0476/329150) en mezelf – procesbegeleiding.

Ik vind het altijd boeiend om naar het geheel te luisteren, de rode draad te ontdekken en het patroon te zien. Vanuit mijn krabbelnota's van het moment zelf heb ik onderstaande tekening gecreeerd.

Meer detailfoto’s hier


Volgende: Klaar om te leven
Vorige: Spiral Dynamics
Terug naar Welkom